Ble vi mindre uføre den 1/1-15?

Bildet er lånt i fra Dagbladet.no

Bildet er lånt i fra Dagbladet.no

Ja, vi undres en del over dette. Årsaken til undringen, er at særfradraget for uførhet ble tatt bort i fra fradragsposten på likningen med et lite pennestrøk, når den nye uførereformen trådde i kraft den 1/1-15. 
Har vi nå blitt friskere, slik at vi ikke trenger dette særfradraget lenger? Trenger uføre færre legekonsultasjoner, medisiner og behandlinger, etter 1/1-15?
Kan regjeringen med et pennestrøk gjøre oss uføre friskere, og mener disse at vi ble friskere når dette fradraget ble tatt bort?
Vi fikk jo nettopp dette fradraget, fordi vi uføre er rammet av sykdom, skade eller lyte- som igjen fører til langt høyere kostnader, enn hva friske har, når det gjelder helse.  
Er vi uføre blitt en sparepost på de årlige budsjett? Uførereformen er blitt synonymt med Sparereformen- slik vi ser det.
Eller kan vi gå så langt, som å undres over om det er et håp fra politikere om at ved å hindre uføre økonomisk fra nødvendig behandling, så kan levetiden bli kortere, og utgiftene enda mindre? Kanskje er det drøyt å stille det spørsmålet, men for de som merker reformen på kroppen, er det nok en del som synes dette er et legalt spørsmål å stille. 

Vi kan her informere om hva særfradrag innebar i form av kriterier og i kroner for den enkelte uføre.

Var du uførepensjonist, fikk du særfradrag for uførhet (fordi en ufør er varig og alvorlig rammet av: sykdom, skade eller lyte) når:

 • Du var minst 2/3 ufør – helt særfradrag
 • Om du var mindre enn 2/3 ufør – halvt særfradrag
 • Særfradraget for uførhet var på 2 667 kroner per påbegynt måned.
 • Helt særfradrag for uførhet mv.32 004 kr

Dette var altså en kompensasjon, som skulle gjøre den enkelte uføre i stand til å i størst mulig grad, uten for mye jobb- å kunne ivareta sin helse på best mulig måte, uten å bli straffet enda mer økonomisk.
I forkant av innføringen av uførereformen, ble det flere ganger hevdet at reformen var viktig, for å forenkle skattereglene, men at det ikke var grunn til bekymring, da bruttoinntekt skulle heves slik at ingen tapte. 
Her må det sies at de færreste har vel sett en bruttoinntektsøkning, som har tatt høyde for tapet av særfradraget. Det er helt uhørt at ikke syke, skadde og andre med "lyter", ender opp med å ikke ha økonomi til nødvendig helsehjelp og medisiner! 

Hvilket politisk parti har tenkt til å gjøre den høyst nødvendige endringen som kreves for at også uføre skal få et verdig liv- det er noe vi i ULO stiller spørsmål om! 

Overgangsregler for særfradrag ved uførhet:
Det er gitt overgangsregler for en svært begrenset gruppe skatteytere, med en viss tilhørighet til uføre. Reglene skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017. (lenken fører deg til skatteetatens sider ang overgangsreglene)

Overgangsreglene kan gjelde deg dersom:

 • Har uføregrad på 2/3 eller mer og IKKE mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og IKKE vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 - OG
 • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men IKKE har eller har uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden.

  I tillegg må man:
 • Har mottatt et halvt særfradrag for uførhet i 2014 uten å få uførepensjon fra folketrygden. 
 • Fortsatt motta uførepensjon etter andre lover enn folketrygdloven fordi din ervervsevne er satt ned med mindre enn 2/3.
 •  IKKE samtidig motta arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.
   
 • Særfradrag etter overgangsreglene gis uansett kun til og med den måneden skattyter fyller 67 år.

Oppfyller du vilkårene her, kan du få særfradrag med 667 kroner for hver måned for inntektsåret 2016.

Særfradraget trappes videre ned for inntektsåret 2017. For 2017 utgjør det 334 kroner per måned.

Stat og regjering valgte å gi de friskeste uføre en såkalt "gavepakke" i form av en overgangsordning, bare de ikke mottok penger fra folketrygden.

Vi tapte mange tusen på dette, og taper fortsatt. Vi har måtte lære å leve på mindre helt i fra 1/1-15. Nå de arbeidsføre stiger i lønn hvert år, har vi uføre etter at uførereformen trådde i kraft gått ned i lønn. Både på grunn av at særfradrag for uførhet ble tatt bort, samt at vi nå beskattes på lik linje med den vanlige arbeidstaker i gata. Vi har mindre penger å betale skatt av, men vi betaler like mye skatt som om vi hadde vært i full jobb. Ja, for det skal jo lønne seg og jobbe må vite, selv om mange av oss er blitt erklært 100% arbeidsufør. Hvor er logikken i dette?

Noen har nok en liten restarbeidsevne, og andre igjen er gradert ufør.  Noen er kanskje blitt litt friskere etter at de ble arbeidsufør. Dette igjen på bakgrunn av diagnose, lyte, skade eller sykdom. La oss si at en person som er 100% arbeidsufør er blitt 5% friskere, hvem vil da gi denne en stillingsprosent på de prosentene? Ja, det lønner seg og jobbe, men da må der også tilrettelegges for de som har lav restarbeidsevne. Vil staten og regjering gjøre noe med dette? Det ser ikke slikt ut i våres øyne.

 


Andre "gavepakker" som noen uføre var så heldig å få, i overgangen mot å tilpasse livet som syk el. skadet til et liv i større fattigdom var: 

Overgangsregler om særfradrag for store sykdomsutgifter:

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder deg som:

 • selv har eller forsørger person med varig sykdom eller svakhet, og hvor sykdommen/svakheten har påført deg kostnader med mer enn 9 180 kroner, og du har fått fradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011.
 • har hatt kostnader med ombygging eller tilpasning av bolig på grunn av varig sykdom eller svakhet godkjent før 2012 og samtidig fått godkjent å fordele fradraget fremover i tid.
 • har hatt tilsynskostnader, som du har dekket selv, på grunn av forsørget barns varige sykdom eller svakhet. Fradrag gis uten minimumsgrense og gjelder kun de ekstra tilsynskostnadene som skyldes barnets helsetilstand som ikke inngår i foreldrefradraget i post 3.2.10.

Kostnader til tannbehandling er ikke sykdomsutgifter.

Hvis du ikke fikk fradrag for store sykdomsutgifter i 2010 eller 2011, men har klaget på vedtaket, kan du ikke få fradraget i år før klagen er godkjent.

Satser og nøkkeltall

Kostnadene må overstige 9 180 kroner. Du får fradrag for 67 prosent av kostnadene.

Les mer under denne lenken

Overgangsreglene som gjelder for uføretrygdede ved skattebegrensning:

 • Har fått skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) - OG

 • Har negativ kapitalinntekt i både 2014 og 2015 (for eksempel større renteutgifter enn renteinntekter). Er skattyter gift tas det utgangspunkt i ektefellenes samlede kapitalutgifter og kapitalinntekter. Ektefellene må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

 • Beregningen av fradraget for 2015 gjøres ved å sammenlikne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, med inntekt etter skatt beregnet etter de nye reglene.
 • Les mer om overgangsordningen her.


Det var flere av oss, som skulle ha kommet under denne overgangsordningen, i følge regler og kriterier som var blitt satt- som likevel ikke kom med i regelerkets finurlige beskrivelse. Da ble det tatt kontakt med Skatteetat, som også kunne fortelle at man oppfylte alle kriterier, og at de heller ikke skjønte hvorfor man ikke var kommet under denne overgangsordningen..  De hadde jo krav på det, men når man er syk så orker man ikke å kjempe på samme måte som når man var frisk.  
 


Les mer om skatt og endringer for uføre etter reformen, her på skatteetatens side


Hva kan så du som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?
Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak for å gjøre de uføre mer synlige både i samfunnet generelt, og hos regjering.
Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget. Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere. Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

Ulo er et talerør for de uføretrygdede.

 • Vi står sammen for et verdig liv.
 • Vi kjemper for de uføres rettigheter.
 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.
 • Vi kjemper for å bli hørt.
   

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.
Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.
Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.