Endringer i bostøtten fra 2016

Photo by Oleksandr Bilozerov/Hemera / Getty Images

Endringene medfører at flere vil få mindre utbetalt, og en del vi miste det lille de hadde.  De har i tillegg valgt å utsette endringene, som burde vært på plass før 1/1-15, som angår uføre og endringer i bruttoinntekt pga uførereformen.

Som et tvilsomt “plaster på såret” for de som hadde bostøtte i desember 2014, og som kom inn under skjermingsreglene, så forlenges skjermingsreglene for disse. Her henvises det da til at det i januar 2017, skal komme ny utforming av reglene for bostøtte, derfor forlenges skjerminstiltakene.

Det er slik, at det blir noe uklart om de nye reglene med høyere egenandel, som søker av bostøtte må dekke selv, gjelder for de som omfattes av skjermingsreglene.

ULO reagerer svært negativt på at det settes en høyere egenandel på boutgiftene, uten at det en gang er oppdaterte satser, som samsvarer med gjengs priser i markedet.

Tatt i betrakting at mange uføre tapte nettoinntekt- den inntekten som hver og en lever av, da reformen trådde i kraft, i tillegg til økte egenandeler på enkelte tjenester, fjerning av særfradrag, reduksjon i barnetillegget for svært mange, samt det faktum at uføretrygdede i Norge er de eneste i landet som ikke har rett på skattebegrensing pga lav inntekt, så burde vel faktisk endringen i bostøtten vært lavere egenandel og oppjustering av satsene til dagenes marked.

Beklageligvis, så kan vi til tross for “finkjemming” av sider på Husbanken , regjering og Storting, ikke finne noe om hvor mye egenandelen øker. Det velges altså å gå ut med nye regler i forkant, uten å tydelig opplyse hva dette innebærer for den enkelte. Den type informasjon skaper unødig mye bekymring og usikkerhet hos de som rammes av endringer, og vi stiller spørsmål om hvorfor Husbanken og regjeringen ikke går tydelig og klart ut med så viktig informasjon. Dette dreier seg om en sårbar gruppe mennesker, der flere nå bekymrer seg om hvordan dette kommer til å gå etter 1 juli.

Vi har sendt en henvendelse til Husbanken og departementet om dette, og ber de om å snarest opplyse klart og tydelig om størrelsen på hevingen av egenandelen, samt oppklare om regelen med høyere egenandel også vil omfatte de som får beregninger etter skjermingsreglene. (i etterkant har vi mottatt svar på våre spm. )
Her finner du svar fra Husbanken. Her finner du svar fra Kmd.

Vår mening om behandlingen arbeidsuføre har vært utsatt for, siden høsten 2014 her i Norge- den egner seg rett og slett ikke på trykk! Men, det ville vært interessant å gjøre et forsøk, med å utsette alle ansatte i Staten, for den samme usikkerheten, lønnsnedgangen, fjerning av skattefradrag osv, som varig syke, skadde og mennesker med “lyte” har vært rammet av de siste årene- for å høre om de statlige ansatte syntes dette var en grei ordning.

Hvem som helst kan rammes av sykdom og skader, det burde ingen arbeidsføre noensinne glemmer!

Følgende står om endringene på Husbankens nettsider:

I juli er det endringer i inntektsgrunnlag, satser og regelverk. Dette får betydning for beregningen av bostøtten din. Vi sender deg nytt vedtak for juli i august.

Endring av inntektsgrunnlag, satser og regelverk, gjør at mange vil oppleve endringer i bostøtten fra og med juli måned. Under er endringene:

 • Nytt inntektsgrunnlag – fra juli bruker vi skatteoppgjøret for 2015 som inntektsgrunnlag i beregningen. Endring av inntektsgrunnlag har betydning for beregningen. Var inntekten din i skatteoppgjøret 2015 høyere enn i 2014, vil du få mindre bostøtte.
 • Økt egenandel – fra juli øker egenandelen søker må dekke selv. Det gjør at alle får noe mindre bostøtte. Søkere med svært lave boutgifter, kan miste bostøtten.
 • Fortsatt skjermingstiltak for uføre – Uføre fikk høyere skattbar inntekt som følge av uførereformen i 2015. For å unngå at noen faller ut av bostøtteordningen som følge av reformen, har uføre som mottok bostøtte i desember 2014, vært omfattet av skjermingstiltak. Fra juli 2016 gjelder disse skjermingstiltakene:
 • Det blir gjort et trekk i inntekten til den uføre før vi beregner bostøtten. Trekket tilsvarer differansen mellom skattbar uførepensjon i 2014 og uføretrygd i 2015 (omregnet til årsbeløp).
 • Husstander med uføre får en høyere grense for når de må melde fra om inntektsøkninger. Meldepliktsgrensen øker tilsvarende trekket.
 • NB! Skjermingstiltakene gjelder kun husstander med en eller flere uføre, som mottok bostøtte i desember 2014, Retten til tiltakene følger den uføre, og gjelder selv om den uføre flytter eller tidligere har fått avslag.


Skjermingstiltak for uføre

Skjermingstiltak for uføre blir videreført ut 2016. Tiltakene skal forhindre at søkere faller ut av bostøtteordningen som følge av uførereformen i 2015.

Tiltakene gjelder kun for husstander som mottok bostøtte for desember 2014 og der én eller flere i husstanden var og er uføretrygdet. Tiltakene følger den uføre og gjelder selv om den uføre skulle flytte i løpet av perioden.

Reglene for skjermingstiltak videreføres ut 2016, men regelverket blir endret fra om med juli 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal legge fram et forslag for Stortinget til hvordan bostøttemottakere med uføretrygd skal behandles etter 1. januar 2017.

Under finner du regelverket før og etter 1. juli 2016.

Regelverk 1. juli 2016 – 1. januar 2017

 • Fradrag i inntekten
 • Fra juli 2016 bruker vi skatteoppgjøret for 2015 som inntektsgrunnlag. For å ta høyde for høyere skattbar inntekt i 2015, vil det fra juli 2016 bli gjort et trekk i den uføres inntekt før vi beregner bostøtten. Trekket skal ta høyde for økning i inntekt som følge av reformen, og tilsvarer differansen mellom skattbar uførepensjon i desember 2014 og skattbar uføretrygd i januar 2015. Beløpene omregnes til årsbeløp. Trekket vil bli gjort enten i faktisk inntekt eller i skatteoppgjøret til den uføre, og vi framgå i vedtaket for juli.
 • Endringer i meldepliktsgrensen
 • Fra 1. juli vil meldepliktsgrensen bli hevet med et beløp som tilsvarer trekket i inntekten. Ny grense vil framkomme i vedtaket for juli.       

Regelverk 1. januar 2015 – 1. juli 2016

 • Høyere grense for når søker må melde fra om inntektsøkninger i husstanden
 • Det er fastsatt grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag en husstand kan ha i inneværende år, og samtidig motta bostøtte.  For å ta høyde for høyere skattbar uføretrygd i inneværende år, blir grensen for “meldeplikt” hevet med 45 000 kroner (én persons husstand).  Grensen for den enkelte husstand framkommer i vedtaksbrevet til søker.
   
 • Nesten alle uføre har fått økning i skattbar inntekt under 45 000 kroner, men for noen få husstander kan uførereformen medføre en enda større økning. Husbanken kan i slike spesielle tilfeller tillate en høyere meldepliktsgrense. Det forutsettes da at inntektsendringene skyldes endringer i skattbar uføretrygd. 
   
 • Fradrag i faktisk inntekt når det har vært vesentlig inntektsnedgang
   
 • For å ta høyde for høyere skattbar uføretrygd, vil det bli gjort et fradrag i den uføres inntekt når det er aktuelt å bruke faktisk inntekt som grunnlag. Det vil da først bli regnet ut et årsbeløp som svarer til uførepensjonen for desember 2014 (x 12), og så blir det regnet ut et årsbeløp som svarer til ny uføretrygd fra januar 2015 (x 12). Fradraget tilsvarer differansen mellom disse to beløpene.

Hjemmel for overgangsordningen er forskrift om bustøtte § 8a. (Lenke til lovdata – åpnes i nytt vindu)