Statsbudsjettet og avskaffing av "diagnoselisten" - hva er rettferdighet?

Kronisk syke blir taperne også økonomisk i samfunnet, har vi ikke råd til at alle skal få behandlingen som vil bedre noe på en livssituasjon som allerede er hardt prøvet?  

Kronisk syke blir taperne også økonomisk i samfunnet, har vi ikke råd til at alle skal få behandlingen som vil bedre noe på en livssituasjon som allerede er hardt prøvet?  

foto: Bjørn Stuedal
Bent Høie har funnet svaret på rettferdighet for de som trenger fysikalsk behandling.

Når det gjelder forslaget om avviklingen av diagnoselisten i forbindelse med behandling hos fysioterapeut. Samt innføring av egenandeler, også hos de som har hatt fri behandling- så har dette blitt en omtalt sak i medier. Det har og ført til diskusjoner blant politikere, etter uttalelse fra undertegnede (Laila Sandbekk), til Fri Fagbevegelses journalist, Viggen. 
For å oppklare litt om denne sakens opprinnelse, så var det slik at Fri Fagbevegelses journalist kontaktet ULO, for å få en kommentar i forhold til statsbudsjettet. I den forbindelse svarte undertegnede, på et personlig spørsmål om hvor mye jeg, som ufør ville få i skattelette. Omtrent 500 kroner, var svaret basert på de tall jeg hadde sett. Journalist, Viggen, spurte så litt ironisk da, om hva jeg kunne tenke meg å bruke "alle" de pengene på. Svaret kom da uten særlig betenkningstid, at jeg kunne jo bruke det til å dekke opp for en brøkdel av egenandelene jeg ville måtte betale nå, når det ble helt slutt på fri behandling hos fysioterapeut. Lite visste jeg om at det skulle bli en "sak" ut av det, både i medier i politiske diskusjoner, men det gjorde det. Her er saken i frifagbevegelse.no Saken ble videre fulgt opp av Dagbladet, saken kan du lese her
fysioterapeuten.no tar også opp saken om diagnoselisten, da de som en fagorganisasjon slett ikke har blitt hørt i sitt høringssvar vedrørende dette. Her er et av innleggene de har om saken.

I den forbindelse synes vi det er vesentlig å belyse saken om fri behandling litt mer. Ettersom det kan ha blitt oppfattet, som om ULO er fornøyd med "diagnoselisten" slik den fremstår i dag, der kun et visst "utvalg" av diagnoser skal få fri behandling. Slik er det ikke.
Vi er helt enige med Norsk Fysioterapeut Forbund om at denne listen slett ikke fungerer optimalt, og slik NFF foreslår, burde dette vært grundig utredet- og slett ikke avskaffet!  les gjerne litt her om hva fagpersonene selv mener.
Vi i ULO mener listen utelater mange kronisk syke, som ved behandling med fysioterapi, ville kunne oppleve en stor bedring av sin livskvalitet i hverdagen.  
Det foreligger også misforståelser rundt egenandeler, som det gjøres et stort nummer av i regjeringspartiene. Blant annet at alle andre har måttet betale sin behandling inntil nå, uten å ha fått det inn på egenandelskort 2. Det er altså slik i dag, at fysikalsk behandling, med henvisning fra lege, gir rett til å få påført egenandelene på egenandelskort 2. En må da velge å gå til en fysioterapeut med driftstilskudd, en regel som gjelder også ved fri behandling. Dermed gjelder også reglene om å få innvilget frikort når øvre grense er nådd, som i 2016 er på 2670 kroner. 

Regjeringen mener at det med en såkalt "kraftig reduksjon" - foreslått redusert med 680 kr i egenandelstaket, og avvikling av fri behandling for de diagnoser som får dette, vil bli mer rettferdig for alle. (Når det gjelder hva ULO tenker om at 680 kr i året er en kraftig reduksjon, kommer det frem i denne saken)
Det vites ei innad i vår organisasjon hvorfor det oppleves mer rettferdig at enda flere, med behov for kontinuerlig behandling, og har lav inntekt- skal få økte utgifter på kr 1.990.  I tillegg er det en behandling som vil påvirke livskvaliteten i negativ retning dersom den uteblir. Og det kan bli resultatet for en del, at behandlingen uteblir, grunnet manglende økonomi i årets første måneder. Det er slik at for folk flest, høres det bra ut med relativt små egenandeler, som betales pr gang. Men, for kronisk syke blir det ofte et spørsmål om en har råd til behandling og legebesøk, etter hva helsen tilsier, da en liten sum mange ganger på en måned, blir til en stor sum. 

Vi ønsker da å stille spørsmålet om det kunne vært vel så rettferdig, om alle med gjentakende behov for fysikalsk behandling, for en betydelig bedring av livskvalitet i hverdagen- burde ha fått fri behandling, uavhengig av diagnosens navn? Og at det for de med mer sporadisk behov, ville vært mer overkommelig å kunne betale egenandel?
Ville vi og kunne hatt tillit til at leger og fysioterapeuter, kunne klare å vurdere hvem som har slikt behov- uavhengig av diagnosens navn? 
Eller ville det kanskje kunne være aller mest rettferdig at mennesker med behov for behandling, og samtidig har lav inntekt, alle kunne få fri behandling. Slik at de med romslig økonomi kunne betale egenandel? Nå gies det jo såpass mye i skattelette fremover, for alle som tjener mer enn 600.000 her i landet, at kanskje grensen kunne gå ved 600.000 kroner i brutto? Da kunne det jo nesten oppleves som om det ble litt rettferdighet. 

Rettferdig er sikkert et ord som oppfattes forskjellig, men det oppleves svært urettferdig at noen mennesker, fordi de ble rammet av sykdom, ble født med sykdom, funksjonshemming, ble utsatt for skade osv. ikke skal ha råd til å få en behandling som gjør livet litt mer verd å leve. 
Det oppleves heller ikke så veldig rettferdig at et helsebehov, skal styrkes, mens et annet svekkes, for å finansiere det andre. Da tenker vi litt på behovet som foreslåes dekket bedre, ved pleiepenger- som jo er svært viktig. Men, er det rettferdig da, å ta fra en hardt prøvet gruppe, og gi til en annen hardt prøvet? 
Her settes faktisk to svake grupperinger opp mot hverandre. Hvem skal få, hvem skal ikke få, som om en sitter med en vektskål. Hva skal veie tyngst? I hvilken favør skal vektskålen tippe. Hvordan er det mulig å velge mellom to grupperinger, som begge har store behov?
Ville det være mer rettferdig om noen mindre hardt prøvede grupper, som har så mye penger at de faktisk ikke har bruk for det, var med på å dele litt på disse milliardene fra oljefondet? Hva om en endret vektskålenes innhold, fri behandling for de med behov på den ene siden, skattelettelser for de med høy inntekt på den andre siden? Pleiepenger på en annen vekt, veid opp mot redusert overskuddsskatt for selskaper? Vi bare spør... 
 

foto: Rune Kongsro
Har finansministeren behov for kurs i matematikk? Ja, vi undres, ettersom uføre får større og større problemer med å få regnestykket til å gå opp privat.For det er fakta kjære Siv og Bent - og øvrig regjering: at når de med svært lave inntekter og store sykdomsutgifter kommer til januar måned, så er det faktisk ikke mulig å skulle betale parallelt på 2 egenandelskort, på til sammen 4.200 kroner. De 4.200 kronene ekstra, som med litt flaks, kanskje blir strukket ut over 2 mnd, så tilsvarer det 2.100 kroner pr mnd. Og det er slik at gjennomsnittet av uføre tjener brutto 247.000 kroner i året. Og de betaler helt vanlig skatt, og forøvrig helt sånne vanlige ting som mat, husleie osv- og da er det faktisk ikke rom for dobbelt opp med egenandeler! 
Det eneste fornuftige og mest rettferdige ville faktisk være at vi, som bidrar slik at klimautslippene til de rike her i landet holdes gjennomsnittlig nede- altså oss som tilhører de fattige og lavtlønte, faktisk kunne få helt gratis fysikalsk behandling. Ja, som et lite takk for hjelpen, så vi kunne finne et lite halmstrå å klamre oss til, i en hverdag der vi skjuler våre smerter bak hyggelige smil til de vi møter -der vi går å leter etter en buss som aldri kommer.. Og det gjør vi på en god dag, de andre dagene ser dere oss ikke. 


 

Vi synes selvsagt det er bra at også egenandelskort 2 automatiseres, det vil lette jobben vår med å samle kvitteringer og sende inn etc. 
Men, da er det og verd å nevne, at det synes da svært urimelig at staten skal beholde summer opptil 200 kroner som er betalt inn for mye. Det betyr at faktiske utgifter på egenandelstaket er 200 kroner mer enn dere oppgir. 

Utdrag av høringssvar fra Norsk Fysioterapeut Forbund- svaret kan leses i sin helhet under høringssvarene på regjeringen.no (NFF er vel antakelig det forbundet som regjeringen burde lyttet mest til)
 

"....Selv om NFF erkjenner at dagens sykdomsliste ikke fungerer optimalt, er vi av den oppfatning at fordi forslaget vil kunne innebære en radikal endring for store pasientgrupper, kan vi ikke støtte en avvikling av sykdomslisten slik det foreslås.
NFF er overrasket over at departementet foreslår et så omfattende tiltak uten at det bygger på en grundig utredning, jf. instruksen om å legge et godt grunnlag for statlige tiltak. Vi kan ikke se at alternative tiltak er blitt identifisert, virkningene av tiltaket er heller ikke vurdert tilfredsstillende og de som er berørt av tiltaket er heller ikke blitt involvert. Vi oppfordrer departementet i å nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslisten og komme med faglig begrunnede forslag til endringer...."