Grunnbeløpet i Folketrygden økte 1.mai

Hvert år justeres grunnbeløpet i folketrygden 1 mai. Dette gjøres etter forhandlinger mellom stat og aktuelle instanser og organisasjoner.

Pensjonister, uføre, mottakere av forskjellige typer støtteordninger er blant de som får sin økonomi sterkt påvirket av folketrygdens grunnbeløp. Etterbetaling av økningen skjer normalt i juli.

Fra NAV, oversikt over grunnbeløpet fra 1967, og frem til i dag

Kopi av oversikten fra 2012 og frem til 2016.

I siste kolonne, “omregningsfaktor”, kan vi se den prosentvise økningen. I 2015 var økningen på 1,92 %, i år er den på 2,78 %- tilbake i 2014, var den p 3.66 %.
For å vite noe om “hvordan uføre og andre med G som base for inntekten kommer ut”, er det viktig å vite litt om konusmprisindeksen , samt lønnsutviklingen. Så langt ser det ut for at G også i år (som i fjor), reguleres under både gjennomsnittelig lønnsvekst, og ikke minst under konsumprisindeksen. Dette fører til en “tap-tap situasjon” for særlig uføre og pensjonister.

Her kommet tabell.

Informasjon om grunnbeløpet fra regjeringen

Grunnbeløpet reguleres årlig

Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas normalt i juli.

Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor for nærmere informasjon og henvendelse dersom du har spørsmål om grunnbeløpet.

Relevant regelverk

Reglene for regulering av pensjoner i folketrygden går fram avfolketrygdloven med tilhørende forskrifter.