P4: "Nav må møte folk, ikke chatte med folk."

Er digitalisering en depersonalisering?

Er digitalisering en depersonalisering?P4 tok kontakt med oss 22 januar 2018,  for en uttalelse, angående det nye digitaliserings systemet NAV vil sette i gang. 

Under følger hele uttalelsen til ULO.
Uføres Landsorganisasjon ULO opplever dette kravet om økt digitalisering som en fremmedgjøring og vanskeliggjøring for de som kommer inn under NAV sitt system. Det skapes en forventning om at brukerne skal forstå det innfløkte systemet av skjema og lover og regler en har i et forvaltningssystem.

Kommunikasjon gjennom chat og nettbaserte løsninger fremmer heller ikke taushetsvernet den enkelte har rett på. ULO er bekymret for at NAV ikke vil ivareta taushetsplikten på en god måte når man sitter i en chat, spesielt med tanke på hackerangrep eller systemfeil.

Veiledningsretten brukere har fra NAV kan bli forverret siden en blir henvist til chat eller møter stadig nye NAV ansatte på telefon etter lang tid i kø for å nå frem. Avstanden mellom NAV og bruker blir større og ved å digitalisere kommunikasjonen er det en fare for at det hele blir mer upersonlig, og at man ikke ser hele mennesket som skal veiledes. ULO frykter at færre får den hjelpen de har krav på i møte med NAV, og at de som har størst utfordringer med skriftlig digital kommunikasjon vil bli rammet hardest. I tillegg må man kanskje selv også sørge for å ha nødvendig utstyr som pc, printer, scanner, smarttelefon osv.

Når enkeltmennesket blir redusert til ett skjema så vil ikke en individuell rett eller plikt kunne håndheves godt nok verken for system eller enkeltmennesket. Ansvaret vil i større grad havne på brukeren, og det er ikke til å stikke under en stol at NAV bruker vanskelig språk i skjemaer og andre dokumenter. Dermed vil det bli større risiko for at de brukerne med størst behov for hjelp, ikke får det.

Da flere dører ble én dør skulle enkeltmennesket bli møtt av en helhet, altså NAV. Nå beveger man seg istedet mer mot en robotisert verden der fokus på enkeltmennesket blir mer og mer borte.

Du kan lese hele saken her.

Hva kan så du, som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre uføre mer synlig og akseptert, i samfunnet generelt- samt hos Storting og regjering.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

ULO er et talerør for arbeidsuføre, og ønsker å bidra for mennesker som er under AAP

 

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

 • Vi står sammen for et verdig liv.

 • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

 • Vi kjemper for å bli hørt.

 

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at uføres hverdag skal bli bedre.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.

 

Hvorfor bli medlem?

 • Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

 • Du har en i familien, en slektning eller en venn som er ufør.

 • Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

 • Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

 • Du ønsker å bidra til å heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved å gi en mangfoldig stemme

 • Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

 • Du ønsker et felles talerør for uføre, som når frem til politikere og media.

 • Du krever en lov som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

 • Du krever at enslige uføre (og på AAP) må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kunne leve et verdig liv.

 • Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i fellesskapet.
   

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.