Nytt regelverk for refusjon av pasientreiser fra 1. oktober 2016

foto: Max Emanuelsson, pasientreiser

foto: Max Emanuelsson, pasientreiser

Lovendring vedrørende pasientreiser, hva vil det si for deg?

Under gammelt lovverk av refusjon av reiseutgifter, ble dette gjort i samråd med Lege/ spesialist/ psykolog m.m. Hvor skjema ble fylt ut sammen med behandler, stemplet og sendt.  Det har her vært en “lite omtalt” lovendring der tilfeldighetene avgjør om en har fått med seg denne eller ikke. Tenker da spesielt nå i overgangsfasen, som jo også er den fasen det absolutt burde ha blitt varslet om pr brev osv. Flere av oss som går til fast behandling, eldre og yrkeshemmede kan jo ha gått glipp av denne informasjonen. Som de fleste vet gjelder refusjon med tilbakevirkende kraft i 6 mndr. Men siden flere faktisk ikke har fått med seg denne endringen kan fort noen kroner gå tapt. Skulle det allikevel skje, kan en bruke § 25 som en finner her, for å rette en evt. klage..

Nye regler sier at det er pasienten selv som skal sende inn skjemaet, da behandler (det være seg lege/ spesialist/ psykolog osv) ikke lengre har myndighet til å sende inn dette. Det er viktig å ta vare på alle lege/ spesialist konsultasjoner, dette da en selv må fylle ut reisedager/ timer, og påse at disse stemmer med faktiske timer før en sender inn digitalt, eller i form av papirskjema. Det kan en hente ut fra denne siden  hos helsenorge.no, eller finne den på Min helse, om du logger deg inn på HelseNorge.

NB! Det står i loven at informasjon om timer hentes fra et register, det er likevel svært viktig å huske å påføre dato, klokkeslett og sted en har vært til behandling, ellers vil en kunne risikere å ikke få dekket den aktuelle reise. Ikke minst er dette også svært viktig for egenkontroll, slik en ser en har fått alle reiser med på søknad om refusjon!
Helsenorge, nytt regelverk for pasientreiser

Slik det nye regelverk er nå, må du logge inn på “Min Helse”, om dette skal gjøres digitalt. Dette er også stedet hvor din kjernejournal og dine resepter osv ligger. Det er også viktig å nevne at minsteavstanden er økt fra 3 til 10 km, men at det er mulig å få dekket reisen etter gitte regler, dersom reisen ikke kunne vært foretatt med offentlig transport til minstetakst (du finner regelverket for dette lenger ned). 

Etter å ha snakket med behandler finner, en flere punkter her som er kritikkverdige, og en kan undre seg over endringer som er gjort. Samt det faktum at behandler heller ikke fikk noen beskjed om endring, før slutten av august, med lovendring gjeldende fra 1 oktober. Mao, veldig kort frist til både å forklare sine pasienter, samt selv tilpasse seg, og sette seg i nytt lov/regel-verk. Dette burde vært tydelig opplyst, i god tid, slik at behandler kunnen informere og opplyse om alle konkrete endringer, og hva dette innebærer for den enkelte pasient. Noe som jo kan sies å være nødvendig, siden behandler ikke lengre kan bistå sin pasient med dette arbeidet. Merk.”Behandler har faktisk ikke lengre lov å sende inn disse”. Så her kan en jo stille flere kritiske spørsmål!

Det første som slår en er;

  • Hva med pasienter som har et evt. handikap, som gjør at de selv ikke kan fylle ut disse skjemaene?  Blir det her pårørendes oppgave og samle inn all info, holde kontroll på timer og fylle ut nytt skjema i papirformat eller på web? Ut fra samtale med en behandler finner både behandler, og vi det underlig at ikke behandler kan fylle ut reiserefusjon-skjema, for de personer som evt. ikke klarer å gjøre dette, eller andre som vil ha problemer med dette i en overgangsfase. Husk: Skulle din behandler sende søknad inn for deg for behandlinger etter 1 oktober 2016, vil den umiddelbart bli avslått.

  • Bompengeavskrivning finnes ikke på det nye skjema, og attest på hvorfor en ikke kan ta offentlig transport, må pasienten selv hente inn av lege/ spesialist/ behandler, for deretter å legge ved søknad. (Noe uklart om dette må gjøres hver gang en søker refusjon, eller om det holder med en dokumentasjon om det gjelder samme behandling over tid). For de som fyller søknad ut på nett ,vil jo selvsagt dette by på problemer, da dette skal være stemplet fra behandlingsstedet.

  • Vi har gått gjennom skjemaet på HelseNorge, og finner lite plass til informasjon en kan fylle ut, annet enn behandlingsdato, lege og timeavtale.Vi har sett etter om det er noen plass en kan føye til tilleggsinformasjon, slik som tidligere. Men, har foreløpig ikke funnet dette, ei heller merknadsfelt.

  • Det kan også se ut som noen steder har fått det nye skjemaet, men langt fra alle, som jo burde vært en selvfølge. Der det ikke foreligger, må en selv gå inn på helsenorge.no , og kunne ta utskrift av papirversjonen, der en kan finne denne i PDF format. Men, av forskjellige årsaker kan det være flere som ikke har tilgang til, eller bruker datamaskin, ei heller har skriver i hjemmet.

En kan undre seg hvorfor det her er et enten eller? Ikke minst den dårlige informasjonen rundt dette, som jo er underkommunisert, til såvel behandler som pasient, samt trådt i kraft på veldig kort varsel!

Vi opplever dette som en lite pasientvennlig lov, der statens behov for effektivisering kommer før pasientens behov. Å forhindre en behandler i å kunne besørge muligheter for refusjon til pasientens reise, er ikke til det gode.

Her ligger flere lenker vedrørende endringen:

Slik får du refusjon ved reiseregninger-Din Side
Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser-Regjeringen
Helsenorge.no utfyllende informasjon om pasientreiser

Hovedtrekk ved ny lov om pasientreiser

Her finner du "pasientreiseforskriften" i Lovdata

Standard kilometersats
Pasientreiser foretatt fra og med 1. oktober 2016 vil som hovedregel dekkes med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, i stedet for utgifter tilsvarende reiser med billigste rutegående transportmiddel.
Endret avstandsgrense
Du må ha reist lenger enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter. I tillegg må utgiftene til reisen være større enn den lokale minstetaksten er med offentlig transport.
Merk at du likevel kan søke om å få dekket utgifter til reiser som ikke oppfyller disse kravene, hvis du har dokumentasjon fra behandler på at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker. ULOs merknad:Se under dekning av tilleggsutgifter, for informasjon om dette.

Færre dokumentasjonskrav
Som pasient trenger du ikke legge ved oppmøtebekreftelse fra behandlingen for reiser foretatt etter 1. oktober 2016. Denne informasjonen hentes i stedet fra tilgjengelige registre. Vær oppmerksom på at hvis du som foresatt søker om å få dekket reisen til et barn mellom 12 og 18 år, må oppmøtebekreftelse fra behandler legges ved. Dette er av hensyn til barnets personvern.

ULOs merknad: Vi stiller oss noe undrende til at det fremheves færre dokumentasjonskrav, fordi det nå skal hentes informasjon fra registre. Likevel må en påse å fylle ut dato og klokkeslett, fordi en ellers ikke får dekket reise om ikke dette er påført.(altså er dokumentasjonskravet det samme, kun et stempel mindre) Og hvorfor er det nødvendig av hensyn til personvernet for barn mellom 12 og 18, at de skal være stemplet dokumentasjon, da avtaler som ikke foreldre vet om, heller ikke vil påføres med dato, og da vil de heller ikke bli tatt med i søknaden.

Dekning av tilleggsutgifter
Som hovedregel får en dekket reisen med standardsatsen på kr 2,20 per kilometer. Ved behov for egen bil kan du få dekket utgifter for reisen, hvis du har dokumentasjon/kvitteringer. Behandleren din som må bekrefte at du trenger privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Er det trafikale årsaker til at du trenger privat bil eller drosje på reisen, er det pasientreisekontoret som må bekrefte dette.

Kopi av loven, som viser unntaket som kan gjøres ved reiser kortere enn 10 km
Se forøvrig gjeldende lovverk i sin helhet her

§ 8.Unntak for korte reiser
..Pasienten har rett til å få dekket reiseutgiftene også når avstanden er under 10 km, hvis reisen gjelder øyeblikkelig hjelp,
eller helsepersonell som nevnt i § 22 tredje ledd har attestert at pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke drosje eller bil
.”

§ 22.Dekning av faktiske utgifter til drosje og bil mv.
"Pasienten har rett til å få dekket nødvendige dokumenterte utgifter til drosje eller dokumenterte utgifter til bilferge,
bomvei, parkering og piggdekkavgift ved bruk av bil hvis.."

b)Personell som nevnt i tredje ledd attesterer at pasientens helsetilstand gjør det  nødvendig  å bruke drosje eller bil, eller…
(tredje ledd)
Pasientens behandler, oversykepleier, avdelingssykepleier og faglig ansvarlig på røntgenavdelingen eller laboratorium i
sykehus kan attestere et behov for drosje eller bil etter første ledd bokstav b. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan
attestere et slikt behov ved reise til en institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Reiseledsager
Ledsager har rett til å få dekket reisen dersom behandleren dokumenterer at ledsageren er nødvendig av helsemessige årsaker.
Når barn under 18 år ledsages, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres.

Flybestilling
Pasientreisekontoret bestiller hovedsakelig reisen, og kan kontaktes på telefon 05515.

Lenke til Helsenorge, nytt regelverk for pasientreiser