Politiske partier svarer på mail fra ULOs medlemmer

questions-1922476_960_720.jpg

Rødt, Pensjonistpartiet, Demokratene, SP, AP, MDG, SV og Venstre svarer på mail fra ULOs medlemmer.

 

Rødt

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

Rødt vil styrke bostøtteordningen og reversere kuttene H/Frp-regjeringa har innført. Økt brutto trygd med økt skatt var et feilgrep. Ikke minst de følgene det har fått for muligheten for bostøtte som fortsatt er basert på brutto inntekt.

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

Vi mener at retten til fysioterapi uten egenandel for mennesker med kroniske sykdommer må gjeninnføres.

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

Vi vil øke kapasiteten på NAV-kontorene, samt ha gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme seg tilbake i arbeid igjen. Vi vil styrke ordningen med VTA (Varig tilrettelagt arbeid) og IA (Inkluderende arbeidsliv). 

 

I tillegg vil Rødt innføre sekstimers normalarbeidsdag. Dette kan bidra til at mange funksjonshemmede, sjuke og slitne ikke vil trenge kortere arbeidsdag enn normalarbeidsdagen.

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

 Ja, det vil vi.

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

Ja, trygdeytelser og sosialhjelp skal ikke kuttes som virkemiddel for å få folk ut i jobb. Rødt jobber for at satsene skal følge SIFO-nivå (det vil si det nivået Statens Institutt for forbruksforskning mener er det som trengs for å ha råd til et normalt forbruk i en husholdning).

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

Rødt jobber for at alle mennesker uansett helse og funksjonsnivå skal ses på som ressurser for samfunnet, ikke en byrde. De som ikke har lønnsarbeid må få økonomisk trygghet og verdighet gjennom gode trygde- og stønadsordninger.


7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

Se svaret over.


8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

 

Rødt mener at det skal være leger, ikke saksbehandlere, som skal vurdere uførhet og uføregrad.


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

Nei, Rødt tar avstand fra arbeidslinja, som straffer dem som ikke kan jobbe eller ikke får arbeid økonomisk.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

 Nei, Rødt vil øke trygdeytelsene for uføre. Mens de rikeste har nytt godt av store skatteletter, har det kommet en rekke smålige kutt til de som har minst i denne stortingsperioden. Det vil vi snu.

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

Vi ønsker å sikre en bedre alderspensjon for uføre ved å skjerme uføre for levealderjustering og gjeninnføre opptjening til 67 år.

Rødt mener uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Leger, ikke saksbehandlere, skal vurdere uførhet og uføregrad.

Rødt er imot mot endringene i uføretrygden som ble innført fra 1. januar 2015.

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

 Det kan absolutt virke sånn. Når deler av reglene for uføretrygd skal evalueres neste år vil Rødt bruke vår nye posisjon på Stortinget til å kjempe for de uføres rettigheter og forsøke å rette opp mest mulig av de ordningene som har blitt svekket under de to siste regjeringene

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

Ingen blir friskere av å bli fattig. Derfor er det absurd å tro at det vil bli færre uføre av å kutte i ordninger for de uføre. Rødt mener det er et spørsmål om respekt for de som har blitt utslitt av arbeidslivet eller som ikke har mulighet til å jobbe mer.

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

Vi mener det må skje en endring i hvordan man omtaler uføre i Norge i dag, og se at også uføre bidrar til fellesskapet. Under den mørkeblå regjeringa har det blitt vanskelige å være ufør, og dyrere å være fattig. Det må vi snu.

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

Nei. Vi vil gjeninnføre det behovsprøvde barnetillegget og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg. Det er helt avgjørende for barndommen til barn av fattige uføre, spesielt enslige.


6. september 2017 kl. 14:08 skrev Ole Mjelstad <ole@roedt.no>:

Dette kan for eksempel være et utgangspunkt for uføre-saken?


mvh
Ole Mjelstad

Kontorleder i Rødt


Pensjonistpartiet

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

        PP vil at taket for innvilget bostøtte holder tritt med eventuell lønnsvekst. I dag er denne grensen for lav. Se svar sp. 4.

  

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

        PP vil sikre helse- og fysioterapi slik at mulighet for arbeid, aktivitet og sosialisering kan bidra til økt livskvalitet. Se svar sp. 4.

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at     arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

        PP vil at et tilrettelagt arbeidsted er avgjørende for mange. Også Statsbedrifter må bidra på linje som de private.

        Dette vil på sikt gi bedre livsglede ved å være selvforsørgende, være i aktivitet, sosial omgang og likeverdig.

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

       PP vil arbeide aktivt for at uføre og funksjonshemmede får et inntektsnivå som gir den enkelte opplevelsen av å være selvforsørge

       Vi foreslår at disse gruppene skattlegges i kl. 2. På sikt endre fastsatte reglene for uføre pr. januar 2015.

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

        PP vil at fattigdomsgrensen heves til EU's nivå. Dette i tillegg til økte pensjoner, tilrettelagte støtteordninger for at den enkelte skal få økt livsglede

        ved å være selvforsørgende.
 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

        Nei. PP vil arbeide for likeverd betinget av egen mestring. Vi er alle forskjellige og ingen er "annerledes". Landet trenger mangfoldet. 

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

        Vi er heldigvis alle forskjellig med gode egenskaper. Man er ikke annenrangs borger av den grunn. De fleste har noe positivt å bidra med.         Samtalepartnere er også en viktig ressurs, som kan gagne begge parter.

8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister.

    Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

        PP vil bidra til nødvendige endringer. Uførereformen må tilrettelegges målgruppen, ikke omvendt. Det er nødvendig med et organ som NAV

        for å vurdere de unødvendige søknadene. Det er for mange "snille" leger.


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

        Nei. Dette spørsmålet stigmatiserer målgruppen, som muligens ikke er motivet.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

        Den er noe over minstepensjon, men bør justeres opp ytterligere. EU's fattiggrense er høyere.

 

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

        Reformen må opp til revurdering og nivået tilpasses den enkeltes behov.

 

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

        Det kan se slik ut, men var nok ikke intensjonen. Ønsket var en bedre tilrettelegging på arbeidsmarkedet for å kunne redusere kostnadene.

        Dessverre kuttet de kostnadene før de andre tiltakene var på plass (og glemt).

 

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

         PP har dette som hovedfokus. Gjelder også minstepensjonister og pårørende med omsorgsansvar.

 

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det       norske fellesskapet?

        Ja. Trygden ble justert tilsvarende skattetrekket. I tillegg kommer ordinære bo- og levekostnader hvor alle bidrar til fellesskapet.

 

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

 

         Dette er en sak jeg ikke kjenner det totale innholdet av. I utgangspunktet har alle tarifflønn. Det finnes ingen garanti for resultat av en operasjon. Det

        finnes dermed Pasientombud og klageinstanser som event. bør og kan vurdere dette.

--

 

Med vennlig hilsen medlemmer i ULO
På vegne av alle medlemmer, Laila Sandbekk, leder

Uføres Landsorganisasjon ULO
Postboks 181                                                                                                                 mail: styret@ulo.no post@ulo.no
2402 Elverum      

 

Pensjonistpartiets (PP) Prinsipp og Handlingsprogram er disse punktene synliggjort. Disse gruppene har og er PP's kjernesaker over år.

Se vedlegg; Levekår barn og unge pkt. 3, Voksne (generelt og Aleneboende) pkt. 4 og Samfunn (Helse - Omsorg og Velferd) pkt. 5

Uføre og Funksjonshemmede pkt. 5.3   

 

Jeg har besvart deres spørsmål etter beste evne og håper det gir svar på de viktigste spørsmål.

Dere er velkommen med flere spørsmål, diskusjoner, mulig fremtidig samarbeid og stemmestøtte.

Godt valg!

 

Med hilsen

Leif Wikstad

Organisatorisk nestleder

Pensjonistpartiet        


    

Demokratene, SP og AP svarer på mail fra medlemmene

Demokratene

Tusen takk for muligheten til å gi svar på gode spørsmål fra dere. Ønsker dere å bruke logoen vår eller bilder, så står dere selvsagt fritt til å bruke det fra vår Facebook side.  

 

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

 

Demokratene i Norge har løsningen for alle uføretrygdede ved at uførepensjonen heves til 275.000 pr år som årlig skal indeksreguleres og følge den normale lønnsreguleringen i Norge. Da blir det færre som trenger bostøtte, men de som grunnet høyt bokostnader må selvsagt hjelpes gjennom en robust bostøtte ordning.    

 

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

 

Demokratene i Norge vil lovfeste retten til nødvendig og gratis fysioterapi betalt gjennom folketrygden.

 

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

 

Demokratene i Norge vil at de av våre medmennesker som har restarbeidsevne og som ønsker jobb, må få jobb i både privat og offentlig sektor. Om nødvendig må dette gjøres gjennom en ordning med lønnstilskudd. 

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

 

Ja .

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

 

Ja, selvsagt og uføretrygden må heves til 275.000 pr år som årlig må indeksreguleres og følge den normale lønnsreguleringen i Norge. 
 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

 

Nei, uføretrygdede er varme og gode medmennesker med en livserfaring som de fleste stortingspolitikere ikke har.7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

 

Demokratene i Norge vil være en garantist og de uføres beste venn om eksempelvis Vidar Kleppe, gjør comebackpå stortinget etter mandagens valg. 8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

 

Selvsagt vil Demokratene i Norge ha en ny standard på dette området.  

 

9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

 

Nei.

 

Tusen takk for muligheten til å gi svar på gode spørsmål fra dere. Ønsker dere å bruke logoen vår eller bilder, så står dere selvsagt fritt til å bruke det fra vår Facebook side.  

 

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

 

Demokratene i Norge har løsningen for alle uføretrygdede ved at uførepensjonen heves til 275.000 pr år som årlig skal indeksreguleres og følge den normale lønnsreguleringen i Norge. Da blir det færre som trenger bostøtte, men de som grunnet høyt bokostnader må selvsagt hjelpes gjennom en robust bostøtte ordning.    

 

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

 

Demokratene i Norge vil lovfeste retten til nødvendig og gratis fysioterapi betalt gjennom folketrygden.

 

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

 

Demokratene i Norge vil at de av våre medmennesker som har restarbeidsevne og som ønsker jobb, må få jobb i både privat og offentlig sektor. Om nødvendig må dette gjøres gjennom en ordning med lønnstilskudd. 

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

 

Ja .

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

 

Ja, selvsagt og uføretrygden må heves til 275.000 pr år som årlig må indeksreguleres og følge den normale lønnsreguleringen i Norge. 
 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

 

Nei, uføretrygdede er varme og gode medmennesker med en livserfaring som de fleste stortingspolitikere ikke har.7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

 

Demokratene i Norge vil være en garantist og de uføres beste venn om eksempelvis Vidar Kleppe, gjør comebackpå stortinget etter mandagens valg. 8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

 

Selvsagt vil Demokratene i Norge ha en ny standard på dette området.  

 

9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

 

Nei.

 

Senterpartiet

Ønsker dere lykke til i deres viktige arbeid.

Nedenfor har jeg forsøkt å svare på spørsmålene dine (mine svar i rødt).

Ta gjerne kontakt ved spørsmål/annet.

Beste hilsen

Geir Indrefjord

 

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

Senterpartiet ønsker å styrke bostøtteordningen. Bostøtteordningen må blant annet gjennomgås i lys av at boligmarkedsutviklingen gir høye utleiepriser i deler av landet. I tillegg må bostøtteordningen utvides for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Senterpartiet har på Stortinget fremmet forslag som ber regjeringen fremme forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til, eller får mindre, bostøtte som følge av uførereformen som er gjennomført.

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

Senterpartiet var imot kuttet til fysioterapi for kronikere. Regjeringen hevder å ha levert en opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, men har sendt hele regningen til pasientene. Senterpartiet prioriterte derfor 315 mill. kroner i sitt alternative statsbudsjett for 2017 til å reversere regjeringens innføring av egenandeler for fysioterapi og andre endringer i egenandelsystemet og støtter heller ikke forslaget om å fjerne den såkalte diagnoselisten.

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

Å få flere i arbeid og utnytte restarbeidsevnen til hver enkelt blir svært sentralt i fremtiden. Det er viktig å legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis kan vende tilbake til arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser. Senterpartiet støtter uførereformen, som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne. Det er et hovedprinsipp for opprettholdelsen av arbeidslinja at ingen skal kunne motta mer i velferdsytelser enn det de kunne ha regnet med å tjene som lønnsmottakere. Unntaket fra dette kan være uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg.

 

Senterpartiet vil utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver for å medvirke til at flere personer med nedsatt arbeidsevne kan få delta i arbeidslivet. Vi vil også fortsette å prioritere flere plasser i VTA-ordningen. Senterpartiet mener videre det er avgjørende at den enkelte kommune har ressurser til å drive arbeidsmarkedsarbeid gjennom de lokale NAV-kontorene. NAV må organiseres på en bedre måte ved at mer midler tilføres førstelinja som best kan prioritere og forvalte disse midlene mest fornuftig. Det er det enkelte NAV-kontor i den enkelte kommune som kjenner sitt lokalsamfunn og innbyggerne der best. Avgjørende er blant annet at mer ansvar overlates til myndige personer i NAVs førstelinje.

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

Senterpartiet mener at det er viktig at skattesystemet legger til rette for at uføre får utnyttet sin restarbeidsevne. Den store omleggingen av uføretrygd inkludert ny skattlegging og omregning av uføretrygd i forbindelse med uførereformen medførte avvikling av blant annet særfradraget for uføre. Da den nye uføretrygden fra 1. januar 2015 skattlegges som lønnsinntekt, har vi ikke funnet det riktig å gjeninnføre særfradraget for uføre i våre budsjetter, men vil påse at uføre samlet sett får en god og forsvarlig nettoinntekt.

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

Senterpartiet vil at samfunnet skal ha et sterkt sikkerhetsnett i form av velferdsytelser for dem som trenger det permanent, eller i faser av livet. Vi vil slå ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd. Senterpartiet er opptatt av at satsene skal sikre en god og forsvarlig nettoinntekt.

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

Nei. Uføretrygdede er en ressurs for samfunnet, og det er viktig at det blir tilrettelagt for at uføre får et godt og rikt liv og at man kan bidra i samfunnet. Mange uføretrygdede bidrar eksempelvis i dag gjennom deltakelse i frivilligheten.

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

Uføretrygdede er etter Senterpartiets syn en mangfoldig gruppe, som har mye å bidra med i samfunnet. Selv om ikke alle har helse til å utføre fulltidsarbeid er man et verdifullt medlem av samfunnet, som bidrar på mange andre måter. Vi mener det er viktig å tilrettelegge for at uføretrygdede opplever mestring og å bli verdsatt.

8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

Senterpartiet er opptatt av å redusere byråkratiet i alle deler av offentlig forvaltning. Vi vil vurdere tiltak som kan begrense dyr saksbehandling i NAV og andre offentlige etater også når det gjelder spørsmål knyttet til uføre og uføretrygd.


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

Nei. Senterpartiet ønsker å legge til rette for at uføre som har mulighet og ønske om det enklere kan komme tilbake til arbeidslivet helt eller delvis, men vi mener det er helt feil at uføre skal «piskes ut i en ny jobb». Det viktige er å legge til rette for god livskvalitet på den enkeltes premisser.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

Senterpartiet er opptatt av å løfte alle svake grupper i samfunnet. I dag er minste pensjonsnivå 172 711 kroner. Dette er en sats Senterpartiet har prioritert å øke i våre budsjetter. Vi mener at verdighet i stor grad er forbundet med muligheten til meningsfull aktivitet og arbeid. Derfor ønsker vi å styrke muligheten til å kombinere pensjon og trygd med arbeid.

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

Senterpartiet støtter uførereformen, som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne. Det er et hovedprinsipp for opprettholdelsen av arbeidslinja at ingen skal kunne motta mer i velferdsytelser enn det de kunne ha regnet med å tjene som lønnsmottakere. Unntaket fra dette kan være uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg. Senterpartiet har i Stortinget fremmet forslag som ber regjeringen fremme forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til, eller får mindre, bostøtte som følge av uførereformen som er gjennomført. Vi mener altså at det skal kunne utøves skjønn og gjøres unntak der det er nødvendig. Senterpartiet har støttet alle overgangsordninger i forbindelse med uførereformen.

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

Uførereformen medførte ikke innsparinger for staten. Hensikten med uførereformen var å tilrettelegge for at uføretrygdede kan få utnyttet sin restarbeidsevne ved å gjøre det lettere og mer lønnsomt å kombinere arbeid med uføretrygd, med tilhørende forenkling av trygdesystemet og skattesystemet samt gi en mer forutsigbar ordning.

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

 

 

Dersom man er syk og i tillegg påføres store bekymringer knyttet til økonomi og framtidsutsikter, kan man bli sykere. Senterpartiet ønsker å løfte svake grupper i samfunnet. Vi mener at et godt sosialt sikkerhetsnett er viktig. En trygg økonomisk situasjon er avgjørende for livskvaliteten. Derfor slår vi ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd. Alle skal ha en god og forsvarlig nettoinntekt.

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

 

Gjennom skatte- og trygdesystemet skjer en omfordeling av ressurser i Norge. Det skapes ikke noen nye verdier gjennom denne omfordelingen, men kjøpekraft og velstand omfordeles fra for eksempel arbeidere til trygdede. Omfordelingen utgjør en kostnad for skattebetalerne og en inntekt for trygdemottakerne. For samfunnet som helhet er det riktig at omfordelingen slik sett ikke innebærer noen kostnad. Det oppstår imidlertid en indirekte kostnad for samfunnet knyttet til at arbeidstilbudet og arbeidsinnsatsen og dermed verdiskapningen reduseres i takt med at skattesatsene og trygdene økes.

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

Dette høres ikke rimelig ut. Senterpartiet ønsker gode trygdeordninger som sikrer alle et godt og anstendig livsopphold. Senterpartiet var imot omleggingen av barnetillegget til uføretrygden.

 

 

Beste helsing

 

Geir Indrefjord
finanspolitisk rådgjevar

Senterpartiet

Arbeiderpartiet

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017, stemte Ap for følgende forslag om bostøtten:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen.
  • Stortinget ber regjeringen endre regelverket for bostøtten slik at de ulike elementene i ordningen justeres hvert år for å holde tritt med inntektsgrensene og boligprisutviklingen.

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

- Regjeringen la frem en for dårlig ordning, som ville rammet kronikere og de med lave inntekter hardt. Derfor stemte vi imot. Arbeiderpartiet vil vurdere se på ordningen på nytt, for å sikre bedre og mer reelle skjermingsordninger for svake grupper

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid. Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ?

- Bedre og tettere oppfølging fra nav og attføringsbedrifter

- Mer satsing på kompetanse, inkludering og arbeidsmarkedstiltak herunder lønnstilskudd

- Aktivitetsreform for de som er født etter 1990 som er på gradert uføretrygd, inkludert jobbgaranti i siste instans

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

- Vi har ikke foreslått å gjeninnføre særfradraget, men mener vi skal gjennomgå utilsiktede virkninger av uførereformen.

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

- Vi vil se på utilsiktede følger av uførereformen slik vi uten hell har bedt dagens regjering om å gjøre, herunder hvordan endringene slår ut på andre offentlige ytelser. Vi mener alle i samfunnet bør ha en levbar inntekt eller trygdeordninger dersom man ikke kan jobbe.

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

- Nei. Det er ingen grupper i samfunnet vi ser på som en byrde. Derimot mener vi det er mulig å inkludere flere i arbeidslivet med bedre tilrettelegging, oppfølging og lønnstilskuddsordninger slik at noen av de som i dag ikke jobber kan få mulighet til det.

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

- Ja. Vårt slagord er at alle skal med, og det gjelder alle. De fleste av oss kan jobbe og bør da få mulighet til det, mens de som ikke kan jobbe har en like selvsagt plass i det samfunnet vi vil utvikle.

8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

- Vi vil ha raskest mulig avklaring av arbeidsevne mens man mottar AAP og deretter rask avklaring til arbeidsrettet tiltak for de som har arbeidsevne. I tillegg mener vi det må tilrettelegges bedre slik at de som har arbeidsevne får benytte denne.


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb?

- Ingen blir friskere av å piskes til noe som helst, men for de aller fleste mennesker er arbeid en positiv del av å holde seg frisk, under forutsetning av at man har et godt arbeidsmiljø og oppgaver som er tilpasset arbeidsevnen.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

- Dersom vi skal ha ressurser til å bygge velferdsstaten videre ut må vi bruke mer penger på fellesskapet, noe som er grunnen til at Ap går til valg på velferd fremfor nye skattekutt. Trygdeytelsene og andre velferdsordninger skal gi et godt sosial sikkerhetsnett.

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

- Vi vil se på utilsiktede følger av uførereformen slik vi uten hell har bedt dagens regjering om å gjøre, herunder hvordan endringene slår ut på andre offentlige ytelser.

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

- Nei. Agendaen var å gjøre det enklere å kombinere delvis jobb og uføretrygd.

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

- Vi mener alle skal få god hjelp av helsevesenet vårt, uavhengig av egen økonomi. Dette er et system vi vil hegne om og videreutvikle i offentlig regi slik at vi ikke får en videre utvikling mot et todelt helsevesen.

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

- Ap er opptatt av gode fellesskapsløsninger for alle, dette er ikke minst viktig for alle utsatte grupper i samfunnet. Uføretrygden er gjort om slik at trygden skulle tilpasses at den skulle skattlegges, men det er for mange eksempler på utilsiktede endringer som kom i kjølvannet av reformen som vi mener politikerne må se på.

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

- Det viktigste er at alle som kan jobbe får mulighet til det med ordentlige lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal vi ha velferdsordninger som dekker opp for vanskelige situasjoner både for de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Vi mener det er godt mulig å kombinere arbeidslinja med gode sosiale sikkerhetsnett.


 

MDG

Hei,

 

Vedlagt finner dere svar fra MDG til Uføres Landsorganisasjon.

 

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det? 

Miljøpartiet De Grønne vil ha et inkluderende samfunn med aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet. Bostøtte er ett konkret tiltak. Vi har flere tiltak for å bekjempe fattigdom:

I vårt alternative statsbudsjett for 2017 foreslår vi å

  • Øke veiledende sats for sosialhjelp fra kommunene med 10 prosent
  • Øke overgangsstønaden med 5 prosent
  • Bevilge 37 millioner kroner til å reversere endringene i barnetillegget for uføre

Vi vil også endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger og gjenreise den sosiale boligpolitikken med langsiktig politikk som bruker de ulike virkemidlene som finnes i samspill med offentlige og private aktører.  

Vi vil utvide adgangen til og rammen for startlån gjennom Husbanken. Vi vil også innføre en egen ordning for lån til oppkjøp av store boliger med sikte på oppdeling, eller ombygging til generasjonsboliger. Kriteriene for startlønn skal også endres slik at energikriterier innføres.

 

 

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

Vi stemte for å be regjeringen gjeninnføre diagnoselisten som sikrer fritak for betaling av fysioterapi for mange med alvorlige sykdommer og tilstander.

Vi vil sikre alle lik rett til god behandling, og unngå todeling av helsevesenet.

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre? 

Miljøpartiet De Grønne vil ha et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til jobb skal være basert på kompetanse, ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet.

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å gi flere tilgang til arbeidsmarkedet. De Grønne vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal få delta i arbeidslivet, og pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne. Vi vil utvide lovfestet rett til deltidsarbeid til å gjelde for flere arbeidstakere med omsorgsansvar, eventuelt også andre grupper hvis behov for det, og åpne for uføretrygd i mindre brøker enn 50 prosent. Vi vil øke lønnstilskudd til personer med redusert arbeidsevne med 100 millioner kroner og setter av 85 millioner kroner til å tilrettelegge flere arbeidsplasser med for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. 


4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre?
Hva vi vil reversere av fradrag og endringer og hva vi vil legge til, er besvart under pkt 1. 
 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre?
Vi har programfestet at vi vil jobbe for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Uføretrygda vil ikke ligge lavere enn dette.
 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?
Nei. Dere er en del av samfunnet og tilhører mangfoldet. Det er de uføre selv som bærer den største byrden, ikke samfunnet.

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?
Det finnes andre måter å bidra i samfunnet på enn jobb og det som kan måles i penger. Mennesker er mer enn et stykke arbeidskraft. Miljøpartiet De Grønne mener deltagelse i samfunnet, innflytelse og livskvalitet er en rettighet, ikke noe man gjør seg fortjent til. Dette er uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsnivå.


8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?
Vi mener helsefaglige vurderinger er avgjørende. Videre mener vi pasienters / brukeres medvirkning er av stor betydning for et godt samarbeid.

Miljøpartiet De Grønne går til valg på tillit til fagfolk og redusert byråkrati i helsevesenet. Vi vil styrke NAV slik at de bedre kan følge opp mennesker som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet. Vi vil redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstider.


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 
Miljøpartiet De Grønne vil ikke at noen piskes til noe som helst. Det strider mot vårt natur- og menneskesyn. Tillitsfull dialog, respektfullt samarbeid, god tilrettelegging på arbeidsplasser og likeverdig tilbud om helsetjenester av høy kvalitet er vesentlig. For øvrig viser vi til våre svar lenger opp.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?
Nei, det er det ikke.
 

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?
Dette har vi besvart under punkt 1.
 

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?
Miljøpartiet De Grønne deltok ikke i utarbeidelsen av uførereformen. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil at ingen står utenfor, men at alle får delta i samfunnet. Det er likestilling. Dette, samt frihet, ansvar og mangfold er forutsetninger for et inkluderende fellesskap som respekterer andre mennesker og livsgrunnlaget vårt.

 

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?
Økonomiske vanskeligheter bidrar til økt sykelighet, uansett helsetilstand. Dersom man er syk / skadet fra før kan økonomiske bekymringer bidra til forsinket tilfriskning, eller forverring av sykdom. Dette er ikke noe vi tror, men noe vi dessverre vet.
 

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?
Vi er klar over at uføretrygd skattelegges som lønnsinntekt. 
 

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?
Dette høres ille ut! Vi uttaler oss nødig om konkrete saker som gjelder enkeltmennesker, og særlig ikke uten godt kunnskapsgrunnlag. Men barn skal aldri straffes økonomisk fordi foreldre har flere barn, eller blir skadet. Vi vil bekjempe barnefattigdom!   

I vårt alternative statsbudsjett for 2017 foreslår vi å

  • Øke veiledende sats for sosialhjelp fra kommunene med 10 prosent
  • Øke overgangsstønaden med 5 prosent
  • Bevilge 37 millioner kroner til å reversere endringene i barnetillegget for uføre

 

 


Vennlig hilsen,

Anders Skyrud Danielsen,
Politisk rådgiver
Miljøpartiet De Grønne

SV

Hei, 

Her er svar fra SV

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det? 

 SV har tatt til orde for å øke bostøtten og reversere de endringene denne regjeringen har gjort i ordningen. Etter omleggingen har regjeringen valgt ikke å styrke bostøtten sånn at fattige uføre fortsatt kan få støtte. Dette rammer også veldig urettferdig. Inntektsgrenser er satt sånn at uføre faller utenfor, dette er målrettet forverring av fattigdom. SV vil styrke bostøtten igjen.

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

 SV ønsker å reversere de usosiale endringene som er gjort, særig egenandelen for fysioterapi. Vi mener alle med behov skal ha råd til nødvendig behandling.

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ?  

 Vi mener at å ta fra folk penger ikke er den rette måten å motivere de til å komme inn i arbeid. Vi ønsker å legge til rette for at alle som har mulighet skal kunne arbeide. Vi mener det kan gjøres endringer i NAV. Vi vil sørge for flere ansatte sånn at hver enkelt får en reell indidivudell oppfølging. Vi ønsker også å sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd.

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

 Særfradraget for store sykdomsutgifter hadde mange problemer ved seg som gjorde at det var fornuftig å vurdere den. Problemet nå er at det ikke er kommet noen god erstatning, og at mange derfor taper store penger.

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre?

SV mener at minsteytelsene bør være på et nivå som hindrer fattigdom.

 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

Nei, vi mener det er helt feil måte å tenke på. Alle som bor i Norge bidrar på sin måte til samfunnet. Vi tar vare på hverandre. Når noen er for syke til å jobbe, må vi tilrettelegge for at han eller hun likevel får mulighet til å være en del av og bidra på andre måter. Det er ikke bare gjennom lønnsarbeid vi bidrar. Barn, pensjonister, studenter, syke, uføre, arbeidsledige er ikke byrder, men en like viktig del av samfunnet som alle andre.

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

Ja, og det håper vi ingen politikere eller andre vil være uenige i.

8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister.

Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

Det er nok en del som går unødvendig på såkalt avklarende tiltak. Det må være et mål at man ikke plager folk gjennom unødige tiltak og at de som trenger og skal ha uføretrygd får det raskest mulig

 


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 

Nei, vi mener ikke at kutt i ytelser er noen god måte å motivere folk til å arbeide på. Snarere tvert i mot.

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre? 

 Det er vanskelig å leve for 200 000 i året. SV mener at det er nødvendig å heve minsteytelsene.

 

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

  Da uførereformen ble vedtatt var en av forutsetningene at ingen skulle tape penger på det. Måten Frp og Høyre gjennomførte reformen på førte likevel til at mange tapte store penger. Både fordi Frp og Høyre-regjeringen lagde en forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd som gav store tap og fordi de ikke sikret skikkelige ordninger for folk med gjeld eller behov for bostøtte.

 

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

 Nei, agendaen var ikke å spare penger. Det er det Høyre og Frp som har sørget for gjennom sin innføring av ordningen.

 

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

 SV mener det er et offentlig ansvar for å tilrettelegge for at alle kan delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne og helsetilstand. Å gi syke/skade mennesker dårligere økonomi er ikke en god måte å gjøre det på.

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

 Ja.

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

 Nei. Vi ønsker å bedre støtteordningene og blant annet reversere kuttene i barnetillegget og øke bostøtten. 

 

Mvh

Sosialistisk venstreparti

Venstre

Hei

 

Takk for henvendelsen og for at vi fikk mulighet til å svare på dette. Her følger svarene fra Venstre.

 

1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

Uførereformen har økt utbetaling av uføretrygd. Samtidig har vi oppnådd indeksering av bostøtten, som vil si at den nå i større grad en tidligere vil holde tritt med utviklingen på markedet. Dette er bra, men vi merker oss at de som nå får minstesats uføretrygdet i flere tilfeller tjener mer enn det som er inntektsgrensen for å motta bostøtte. Dette går Venstre inn for å endre, slik at de som mottar minstesats uføretrygd fortsatt skal kunne kvalifisere til bostøtte. For å finansiere dette går Venstre inn for å øke rammen til Husbanken.

 

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

Venstre er opptatt av at de som trenger det mest skal få lavere egenandel for fyisoterapi. Derfor gikk vi i denne stortingsperioden inn for å slå sammen de tre forskjellige egenandelsgruppene, slik at alle fikk et egenandelstak på 3000 kroner. Venstre ønsket ikke å fjerne diagnoselisten, men fikk ikke med seg regjeringspartiene på det. Derfor vil Venstre i neste stortingsperiode igjen jobbe for at det er de med mest alvorlige lidelser som skal få rimeligst tilgang til fysioterapi.

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

Venstre er opptatt av at Norge skal ha et godt utbygd velferdstilbud for alle, også uføretrygdede. Vi mener at dagens system med uføretrygd er for rigid og går derfor inn for en gradert uføretrygd. Målet må være å gå bort fra 100% uføretrygd og heller la folk bidra på den måten de kan.  Vi mener alle har noe å bidra med. Normen bør være en gradert trygdeytelse, med redusert krav til tempo og produktivitet, og en kombinasjon av arbeid og trygd.

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

Uførereformen fjernet blant annet særfradraget for uføre. Helheten av endringene gjorde at noen kom bedre ut, mens andre satt igjen med mindre. Derfor var vi en pådriver for overgangsordninger som skulle gjøre det lettere med en gradvis tilpasning til nye regler. Reformen var viktig for å sikre arbeidslinjen i norsk velferdspolitikk, og Venstre ønsker ikke å reversere den. 

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?

Venstre ønsker en jevnere stønadssats for forskjellige trygdeytelser i Norge. I dag får sykelønnsmottakere dekket mye mer enn mottakere av henholdsvis arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Denne trygdesatsen må selvsagt være beregnet slik at den sammen med andre stønadsformer sikrer et verdig liv.

 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?

Uføretrygdede er en ressurs i likhet med alle andre samfunnsgrupper i Norge. Selv de som i dag er 100% uføre bidrar til sitt eget nærmiljø og ofte gjennom stor frivillig innsats. At noen uføre kjenner seg som en byrde i samfunnet viser at vi fremdeles har store utfordringer å håndtere i norsk velferdspolitikk.

 

7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?

Det er en falsk myte at uføretrygdede ikke bidrar til samfunnet. Dette er en gruppe som kjenner utfordringer som mange ikke har opplevd i livet, og som kan bidra med kunnskap og erfaring som andre ikke har. Venstre mener langt flere uføre kan delta i arbeidslivet hvis vi går over til en gradert trygdeordning der det blir lettere å kombinere trygd med arbeid, også med reduserte produktivitetskrav.

 

8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?

Det er som du sier viktig at uførediagnoser stilles uten unødig forsinkelse. Venstre ønsker seg et mer myndig Nav som i større grad kan utvise skjønn i sitt daglige virke. Det gjelder også innvilgelse av uføretrygd.

 

9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb?

Ingen bør piskes inn i et arbeidsforhold, men vi vet at deltakelse i arbeidsliv er bra for de aller fleste, fordi det gir oss tilgang til sosialt nettverk, nærer opp om mestringsfølelse og økonomisk uavhengighet. Måten å oppnå dette er ikke å piske folk som ikke har helse til det inn i vanlig arbeidstid med vanlig produktivitetskrav, men heller inn i en løsning der arbeidslivet blir tilpasset uføretrygdedes helseprofil og arbeidsevne.

 

10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

Det er viktig at uføre skal motta samlet støtte som gjør at de kan leve et anstendig liv. Hvor mye man trenger for dette avhenger av hvor og hvordan man bor, og hvor mange man har forsørgeransvar for. Venstre ønsker et verdig liv for alle uføre. En av de enkleste måtene å øke velferdsnivået for uføre er å tilrettelegge for et gradert trygdesystem som gjør det lettere å kombinere trygdeytelser med arbeid.

 

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

Venstre støttet uførereformen som et viktig løft i norsk uførepolitikk. For Venstre har det samtidig vært viktig å sikre gode overgangsordninger som sikrer tilstrekkelig tid for å tilpasse seg endringene, blant annet når det gjelder barnetillegget. Samtidig ser vi at oppjustering av uføretrygd har ført til at mange mister tilgang til bostøtte, og vi vil derfor øke inntektstaket på bostøtten, slik at også de med minstesats uføretrygd kan motta bostøtte.

 

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

Målet med reformen var å i økende grad utjevne forskjellene mellom de forskjellige trygdeytelsene, og å reformere systemet slik at vi i alle former for ytelser fulgte arbeidslinjen som tilsier at det alltid skal lønne seg å arbeide.

 

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

Vanskelig økonomi er en påkjenning for samtlige grupper, spesielt de med sykdom og skader i egen familie. Blant annet derfor vant vi gjennom å sikre fortsatt god tilgang til pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn utover den tidskontoen som regjeringen i utgangspunktet ville innføre for alle som mottok pleiepenger. Regjeringen har nå fått i oppdrag å levere disse endringene, og Venstre vil sikre at de også følger opp på kompromisset de gikk inn for i vår.

 

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

Det er en helt riktig realitetsbeskrivelse.

 

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

Det er dessverre umulig for Venstre å gå inn i et enkelttilfelle hvor vi ikke kjenner alle sidene i saken, eller nok bakgrunn til å gjøre en generell vurdering.

 

 

 

Med venleg helsing

Kjartan Almenning
Politisk rådgjevar
Venstres stortingsgruppe