ASD

Brev fra ULO til ASD, Arbeids og sosialkomiteen, de politiske Stortingsgrupper.

skattebegrensning.png

Uføres Landsorganisasjon ULO
styret@ulo.no

Dato 15.2.19

Til

ASD, Arbeids og sosialkomiteen, de politiske Stortingsgrupper

Vedrørende skattebegrensning etter skattelovens paragraf 17.4

Kort info om saken

For å styrke arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere foreslår regjeringen å lukke skattebegrensningsregelen i § 17-4 for nye brukere. Dette bidrar også til å bevare virkningene av uførereformen og innebærer administrative forenklinger for Skatteetaten. Det foreslås samtidig at ordningen videreføres for eksisterende brukere.
“Skattebegrensning

Muligheten for å søke skjønnsmessig skattebegrensning ved liten skatteevne avskjæres for nye skattytere. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2018. Se Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 5.4 og Innst. 4 L (2018-2019) punkt 5.4.”

 

ULOs innspill til politikerne

En av de mest sårbare gruppene i dagens samfunn er de uføre. Sykdom er ikke noe et menneske skal straffes eller usynliggjøres for, om en vil ha like-rett og likeverd i Norge. Når det gjelder å ta fra uføre muligheten til å søke om skattebegrensning, så er det et klart vedtak politikerne gjør for å flagge at: Syke mennesker vil vi ikke ha.

 

Det brukes et utall millioner på kontroller og flere byråkrater. De uføre har sett, og ser, hva som skjer på skattefronten- først ble særfradraget for store sykdomskostnader skrellet vekk , deretter inntektsbasert skattebegrensning ( skattelovens paragraf 17.1), og nå for nye brukere - behovsprøvd skattebegrensning (skattelovens paragraf 17.4)

Når en samtidig bevisst unngår å øke andre ordninger i reformen som bostøtte ol,, da vet man nok til å skjønne at dagens politikere ikke vil de uføre vel. Politikeres feil og mangler med skatteoverskridelser,  uakseptabel oppførsel eller kritikkverdige uttalelser, bare ristes lett av skuldrene.

Det er på tide dagens politikere stopper opp, og tenker på hva meningen med et demokrati er. Samt hva meningen med en Grunnlov er- og hvilket ansvar politikerne skal bære gjennom holdninger og verdier.

 

Her får altså ikke nye brukere som faktisk kommer under de foregående og faktisk eksisterende regler søke om skattebegrensning- Da det igjen gjør at man visstnok blir motivert til å jobbe?!?

Dersom politikerne virkelig ønsker at uføre med dårlig økonomi skal bli friskere og jobbe litt, er det viktig å minne om at utrygghet og store bekymringer om økonomien, forverrer alle personers helse- uføre er intet unntak. 4 år etter reformen bør en klart å se at ingen blir  friskere ved å bli tynt økonomisk.

Vi i ULO oppfatter det slik at intensjonen er å spare penger på de som lite har, for å betjene de som mye har. Det står jo svart på hvitt at dette vil øke provenyet med 15 millioner kroner.

Før uførereformen trådte i kraft den 1/1-15, var det mange som fikk automatisk tilsendt Frikort i fra Skatteetaten, ergo man hadde så lav inntekt at man ikke hadde noen form for skatteevne - 0 skatteevne. Med at bruttoinntekten økte den dagen uførereformen trådte i kraft, vil det ikke si at man dermed fikk mer på konto eller at man fikk en sterkere skatteevne.
Det var en grunn til skattefritak,, nemlig at demokratiske politikere hadde sett det faktum at de med lav inntekt, ikke hadde god nok skatteevne. Selv om flere søker skattebegrensning, er det ikke slik at reglene for å få det innvilget har endret seg- nei, det er flere som har behov, pga liten skatteevne. Hvordan i all verden skal det å fjerne skattebegrensning gi demokratiets fattigste noen mulighet?

Det nevnes at for mange av de unge uføre får innvilget skattebegrensning, derfor må det fjernes- for å kunne følge opp intensjonen om uførereformen. Er intensjonen da å la de rike, bli rikere, og å tråkke uføre enda lenger ned i søla?
Det ville være i vår interesse å få en grafisk fremstilling over hvilke type trygdede som har innvilget skattebegrensning, da det vil gi oss bedre informasjon om hvilke grupperinger som har for stor belastning på økonomien.

Det er fristende helt til slutt å nevne den meget anerkjente behovspyramiden til Maslow, og påminne om hvordan psykisk og fysisk trygghet skaper bedre helse, og vil få flere til å bidra til fellesskapet. Dagens Norge har visst snudd pyramiden opp-ned, det vil ikke fungere i et demokrati.


Vennlig hilsen Uføres Landsorganisasjon ULO
v/ Else Marie T. Solheim, nestleder og Laila Sandbekk, leder