Trygdeoppgjøret - ny behandling i Stortinget

I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen, om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget, så kan vi lese at budsjettet ble lagt ut før trygdeoppgjøret var kjent, og frist for å melde seg på høring om revidert nasjonalbudsjett var gått ut, før tilbudet fra regjeringen ble offentliggjort!!

I tillegg var også fristen for å be om bistand fra regjeringen knyttet opp mot revidert nasjonalbudsjett gått ut, før trygdeoppgjøret var kjent!! Går det virkelig an å vise så lite respekt til 1 million mennesker? Og er det ikke vesentlig her i Norge, i vårt politiske system, at Stortinget med sin bredde, skal være deltagende i prosesser, og ha tilgang på vesentlig kunnskap for  kunne avgi sine stemmer?

“Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier”

Regjeringen har ikke lagt frem årets trygdeoppgjør som egen sak for Stortinget, slik det har vært vanlig å gjøre i flere tiår. For årets oppgjør, er det nå for sent, å få til en fullverdig behandling av oppgjøret i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti bemerker følgende:
“Verken i proposisjonen eller i flertallsmerknadene er det tydeliggjort at dette ikke lenger skal være en egen sak. Det er heller ingenting i regjeringens tekst, eller i komitéflertallets merknader, som hindrer regjeringen i å legge frem saken som normalt.”
Videre påpeker også komiteens medlemmer fra SP og SV, at til tross for avtalen – pensjonsforliket, så er det ikke til hinder for regjeringen å fremme forslag om kompensering, for å hindre at pensjonistene faller fra.

Pensjonistforbundet har vært pådriver i denne saken, noe som viser hvor viktig det er med organisasjoner som jobber for fellesskapet. Vi vedlegger sitat fra deler av referatet under her.

“Til Stortinget
1. Sammendrag
I dokumentet fremmes følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme trygdeoppgjøret for Stortinget slik at saken får en fullverdig behandling.»
Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.”

Under følger sitat fra deler av 
2.  komiteens merknader, samt komiteens vedtak. Ønsker du å lese hele referatet, så følg linken  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

“Flertallet viser til at tidligere trygdeproposisjoner også har inneholdt bakgrunnsstoff om selve reguleringen, nærmere detaljer om ytelsene som er omfattet, skatteregler for pensjonistene, i tillegg til informasjon om utviklingen av de ulike ytelsene. Denne informasjonen ville etter ny rutine fremmes i Prop. 1 S, men det er fullt gjennomførbart og hensiktsmessig å fremme slik informasjon i egen melding sammen med statsbudsjettet. Samtidig forutsettes det at fremleggelse av slik melding ikke forskyver eller utsetter når trygdeoppgjøret får effekt for den enkelte pensjonist. Det forutsettes også at eventuelle forslag fra regjering eller storting om tilleggsbevilgninger mest hensiktsmessig fremmes sammen med slik melding.
Derfor vil flertallet be om at det fra og med 2016, i forbindelse med statsbudsjettet om høsten, fremmes en egen melding til Stortinget som omhandler trygdeoppgjøret.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepartiviser til at det verken i statsbudsjettet for 2016 eller i proposisjonen om trygdeoppgjøret for 2015 fremkommer at trygdeoppgjørene ikke lenger skal legges frem som egen sak for Stortinget. Disse medlemmer mener at pensjonsoppgjøret fortsatt bør legges frem for Stortinget, men innser at det neppe vil være praktisk mulig å få dette til når det gjelder oppgjøret for 2016.
Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget fra og med trygdeoppgjøret for 2017.»
Disse medlemmer ser at representanter for regjeringspartiene mener at behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er et egnet sted for behandling av pensjonistenes kår. Disse medlemmer viser til at budsjettet ble lagt frem før drøftelsene om trygdeoppgjøret, og at fristen for å melde seg på høring om revidert nasjonalbudsjett var gått ut før regjeringen offentliggjorde sitt tilbud. Dette gir ingen god behandling av trygdeoppgjøret.
Disse medlemmer viser til at partigruppenes siste frist for å be om bistand til beregninger fra regjeringen knyttet til revidert nasjonalbudsjett, utløp før trygdeoppgjøret var kjent. Dette er også et hinder for Stortingets muligheter til å behandle trygdeoppgjøret i full bredde, og med full kunnskap om virkningene av regjeringens politikk.
Disse medlemmer mener Stortinget trenger fullgod informasjon om drøftinger, om fordelingsvirkninger og om hvilken utvikling oppgjørene og pensjonssystemet fører med seg.

3. Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget fra og med trygdeoppgjøret for 2017.

4. Komiteens tilråding
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak:
Dokument 8:96 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier – vedlegges protokollen.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 31. mai 2016