Sammen for et verdig liv
— ULO

 

 

ULOs svar på de siste høringer:

 

Det sendes mange høringer ut fra de forskjellige departement, og vi prøver å velge ut de vi mener er viktig for mennesker som er uføre, under utredning, og en del rundt alderspensjon. 
For å kunne gi et godt svar kreves det at vi setter oss godt inn i saken som sendes på høring, og tilegner oss nødvendig kunnskap om saken. Dette er et tidkrevende arbeid, men er og et svært viktig arbeid om en skal ha en mulighet til å påvirke noe. 
-Vi mener forøvrig at høringssvar bør hensyntas i større omfang enn hva vi har sett i mange saker. Politikere har ved flere andledninger valgt å overse viktige svar fra fagfolk, og de mennesker som faktisk rammes av saker som sendes ut til høring. 
Medlemmer kan være med å påvirke ULOs høringssvar, ved å logge inn i medlemsportalen. På siden for Høringer, ligger det et kontaktskjema som det enkelte medlem kan uttale seg på og sende inn. 

 

Høringssvar fra ULO om forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi

Høringsfrist 1 november 2017: Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.  (brev i pdf format)  Foreslått forskrift

Høringssvar fra ULO om forslag til endriger i forskrift om AAP

Høringsfrist 31 oktober 2017: Arbeids - og sosialdepartementet sendte ut høring 4 september om Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger