Hva gjør vi?


Arbeide for uføres rettigheter

Vår primære oppgave i ULO, er å arbeide for uføres rettigheter. Vi vil særlig vektlegge den økonomiske situasjon til de uføre, og styrke denne. I et «rikt» land, som Norge, vil det være avgjørende for menneskers psykiske og fysiske helse, at det økonomiske grunnlaget er tilstede. Vi bor i et land med høy arbeidsmoral, og det vektlegges fra landets myndigheter at «det skal lønne seg å arbeide», noe som jo i og for seg er en god ting å vektlegge. Men dette kan fort føre til holdninger mot syke og uføre mennesker som er lite heldige. Uføre vil nok mer enn gjerne vært med i arbeidslivet, da det nok er en arena de aller fleste savner.

Mange uføre sliter mye med det å føle seg unyttig, det å være utenfor miljøet de var vant til, ikke ha kollegaer, miste store deler av sin omgangskrets osv. Dessverre er ikke viljen alene nok, til å holde folk friske og i arbeid, og en del har måttet motvillig kaste inn håndkle. Vi i ULO ønsker å være der for alle de som har måttet kaste inn håndkle, vi ønsker å vise at de ikke er alene, at de ikke trenger å kjempe for rett til bolig, mat, et sosialt liv, osv alene. For det er sånn at mange føler seg nettopp alene, etter en lang og slitsom prosess- fra sykemelding til uføretrygd. På den veien, som for mange tar 5-8 år, så har de ofte blitt enda sykere, de har ikke lenger kollegaer, omgangskretsen har minsket, økonomien er for mange hardt prøvet- ja omveltningene er mange, og de går ikke upåaktet hen for den enkelte.

Vi i ULO ønsker å være der for alle de som har måttet kaste inn håndkle, vi ønsker å vise at de ikke er alene, at de ikke trenger å kjempe for rett til bolig, mat, et sosialt liv, osv alene.
— Uføres Landsorganisasjon

 

Ved å vektlegge den økonomiske situasjonen til uføre, for å gjøre den trygg, stabil, og innenfor kostnadsrammer som er i samfunnet, og innenfor rammer som tar hensyn til sykdom, så har vi tro på at de uføre vil få det bedre både psykisk og fysisk. På sikt tror vi også at dette vil bli besparende for samfunnet generelt. Kanskje vil det se dyrt ut på utbetalingsbudsjettet for uføre, men om det spares inn på andre budsjett, som utgifter til helse, så vil helheten vise at det lønte seg å gi god omsorg til de uføre. Det bør være et mål, at alle uføretrygdede er økonomisk selvhjulpne, og ikke brukere av sosialstønader hos NAV. Alle som er uføre, bør sikres økonomisk, via uføretrygd, samt aktuelle stønader i forhold til sykdom/skade som er utenfor sosialbudsjettet til NAV.

 

Alle bør ha nok til å kunne ha et egnet sted å bo, være med i et normalt sosialt liv, ha anledning til å være med på vanlige fritidsaktiviteter, kunne benytte seg av behandlingstilbud, som fremmer helse; fysioterapi, psykolog, trening, m.m. , kunne kjøpe briller, gå til tannlege osv – uten å måtte søke om sosialstønad til slike formål.

Uføretrygdede skal slippe å stadig måtte oppsøke NAV sosial

Mennesker som er uføre, har ofte store kostnader i forbindelse med sykdom og skader- dette må vi jobbe for at ikke skal ramme den «normale» uføretrygden, som knapt nok er beregnet til kun å dekke de basiske behovene til et menneske, så , som bolig, mat , strøm etc. Vi vil jobbe for å fremme aktuelle stønader/fradrag m.m. Slik at denne type utgifter ikke «spiser opp» husholdningsbudsjettet. På denne måten mener vi å sikre at uføretrygdede skal slippe å stadig måtte oppsøke NAV sosial, for å be om hjelp der. Vi mener også at dette bør myndighetene i Norge selv ha som mål, og vi vil fremme forslag, samt argumentere for hvorfor dette vil være vinn-vinn situasjon for alle parter.


Vår formålsparagraf |§ 2 lyder slik:

Uføres Landsorganisasjon ULO vil arbeide for uføres rettigheter, der de uføres økonomiske situasjon vektlegges, for å styrke, og bygge retten til et trygt og verdig liv. I store trekk vil det blant annet være å:

 • Heve samfunnets kompetanse om uføre menneskers liv, og skape positive holdninger mot - og om, mennesker som er uføre.
 • Å skape en møteplass for medlemmene, for omsorg, fellesskap og kunnskap, i særdeleshet sørge for god tilgjengelighet via nettbaserte løsninger.
 • Styrke bedring av uføres helsemessige, sosiale, og økonomiske forhold.
 • Styrke opplysning om de samfunnsmessige konsekvenser- vedrørende verdige/ikke verdige livssituasjoner, for uføre.
 • Påvirke til økt forståelse for behov for gratis trenings- og behandlingsmuligheter, for alle uføre, for å fremme fysisk og psykisk helse
 • Styrke den uføres økonomiske sikkerhet, for å få dekket alle basiske livsbehov, inkludert det sosiale behovet.
 • Styrke uføres rett til trygg bolig, og varig bolig.
 • Fremme likestilling mellom friske og helt eller delvis uføre i arbeidslivet
 • tyrke uføres rettigheter generelt

Vi vil arbeide for dette ved å:

 • Være et talerør inn mot de styrende organer og arbeidslivet, samt bygge nettverk, og dele kompetanse.
 • Knytte til oss gunstige avtaler, som kommer våre medlemmer til gode, ved f.eks juridisk veiledning, styrke økonomiske avtaler/prisreduksjon, fremme press, for å øke antall steder en får prisreduksjon ved fremvisning av «honnørkort»m.m
 • Følge opp allerede vedtatte rettigheter, samt fremme nye krav om rettigheter der det er mangler
 • Legge vekt på nøye gjennomgang av reformer, fremme krav om endringer, der urimelig reformering gjør uføre økonomisk, fysisk eller psykisk skadelidende på grunn av endringer.
 • Være pressgruppe i forhold til bedre tilrettelegging i arbeidslivet
 • Arbeide for å fremme uføres rett til trygge og forutsigbare boforhold, med gode støtteordninger, tilpasset den til enhver tid gjeldende husleienormen i samfunnet. Samt fremme arbeid for at uføre bør og skal kunne eie egen bolig, også med kun uføretrygd, som inntekt.
 • Jobbe for å stoppe stigmatisering og fornedring av de uføre, på alle områder i samfunnet.
 • Samarbeide med andre organisasjoner, som har de lignende formål
 • Jobbe for at det tilrettelegges for god psykisk og fysisk helse, ved at den enkelte selv har økonomiske muligheter til å velge hensiktsmessige tiltak i så måte. Herunder fremme forslag om nødvendige stønader.
 • Jobbe for at ingen uføre skal være under fattigdomsgrensene, samt fremme tydelig at barn av uføre foreldre, skal ivaretaes også økonomisk.
 • Fremme kunnskaper ut til styrende organer, som i særdeleshet er viktige for uføre, så som et næringsrikt kosthold, mulighet til å ta seg ut/inn av egen bolig selv-samt til og fra aktuelle steder med egnet transportmiddel, nødvendige medisiner, gode treningsmuligheter m.m.
 • Være en støtte for enkeltmedlemmer som har det vanskelig, så langt dette er mulig.