Skatt og reformen


1. Endringer i forbindelse med den nye uførereformen

De viktigste endringene fra dagens regelverk er nye beregningsregler, endring i skattereglene og intensjonen skal være at det blir enklere regler for å jobbe ved siden av for de som har mulighet til det. Du kan lese mer om uførereformen hos [nyuføretrygd.no][1]

2. Beregningsregler for utregning av ny uføretrygd etter reformen

Ny uføretrygd skal beregnes som 66 % av inntekten i perioden rett før man blir ufør (de tre beste av fem siste årene før uføretidspunktet). Dette er en forskjell fra i dag, der uførepensjonen beregnes som alderspensjon, det vil si ut fra de 20 beste inntektsårene. Uførepensjonen kan dermed avhenge av inntekt også langt tilbake i tid.

3. Minsteytelser for ny uføretrygd

Hvis du bor sammen med ektefelle, partner eller samboer, er du sikret en årlig uføretrygd på minst 201 483 kroner (2,28 G).
Er du enslig, er du sikret en årlig uføretrygd på minst 219 157 kroner (2,48 G).
Har du ung ufør fordel og lever sammen med ektefelle, partner eller samboer, er du sikret en årlig uføretrygd på minst 235 064 kroner (2,66 G).
Har du ung ufør fordel og er enslig er du sikret en årlig uføretrygd på minst 257 156 kroner (2,91 G).

4. Regler for hvor mye man kan tjene i tillegg til uføretrygd

De som før nyttår 2014 hadde en uførepensjon, kan med en 100 prosents uføretrygd tjene 60.000 kroner (friinntekt) til og med 2018. Deretter kan de og alle som blir uføre etter 1. januar, tjene inntil 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp (nå 35.000 kroner) i året. De som jobber i skjermet virksomhet, kan fortsatt tjene dagens fribeløp: ca. 88.400 kroner.

5. Reduksjon i trygd ved inntekt over inntektsgrensen

Ja. Hvor mye, avhenger bl.a. av hvor stort gap det er mellom det man tjente før man ble ufør og uføreytelsen fra Nav. Er gapet veldig stort, vinner man litt mer på å jobbe enn om gapet er lite. Men regnestykket skal ifølge Nav alltid gå i pluss: trygd og inntekt skal gi mer utbetalt etter skatt om man bare fikk uføretrygd. Og fra januar er det ingen øvre grense om hvor mye man kan tjene.

6. Bråket rundt uførereformen

Endring i skatteregler gjør at uføre med en del gjeld kommer dårligere ut enn før. De tre første årene vil overgangsregler forhindre de største utslagene, men en god del vil likevel kunne tape inntil 6000 kroner neste år. Noen vil tape mer. De som får minsteytelsen og har gjeld, vil komme bedre ut.

7. Overgangsregler

I overgangsordningen kan du få et skattefradrag mellom 6000 og 100 000 kr. For å komme inn under denne ordningen må du tape mer enn 6000 kr, hatt skattebegrensning i 2014 og ville fått det i 2015 etter gamle regler. Du må også ha negativ kapitalinntekt (gjeld, renter) . Dette er en 3-årig overgangsordning slik at du betaler litt skatt i 2015, litt mer i 2016 og 2017. Fra 2018 betaler du full skatt. Dette gjelder bare tap på inntekt fra NAV, ikke tjenestepensjon.

8. Sannheter rundt den nye uføretrygden

Nei. Har man private uføreforsikringer eller en tjenestepensjon, bør man spørre forsikringsselskaper og pensjonskasser om hvordan reformen slår ut for disse.

9. Endringer i bostøtten

Det kan du lese mer om på Husbanken sine nettsider.

10. Mer om endringer i bostøtteordningen

"Overgangsordning for å forhindre at uføretrygdete faller ut av ordningen i perioden januar 2015 - juni 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal legge fram et forslag for Stortinget til hvordan bostøttemottakere med uføretrygd skal behandles etter 1. juli 2016". Les mer.

11. "Faktisk inntekt" til beregning av bostøtte

Det kan du lese mer om på Husbanken sine nettsider.

12. Endring i barnetillegget

Regjeringen har foreslått endringer i barnetillegget fra 1. januar 2016. Dette påvirker derfor ikke omregningen av din nye uføretrygd.

13. Endring i ektefelletillegget

Du som mottar ektefelletillegg per 31. desember 2014, får tillegget ditt med deg i den nye uføretrygden. Du beholder dette ut den opprinngelige vedtaksperioden, maksimalt til 31. desember 2024. Etter 1. januar 2015 kan det ikke innvilgelse nye ektefelletillegg eller forlengelse av tidligere vedtak med ektefelletillegg.

14. Ektefelletillegget for uføretrygdede

Fra 2015 faller ektefelletillegget bort. Mottar du ektefelletillegg 1. januar 2015 beholder du det likevel ut den perioden du har fått det innvilget for. Du kan få det maksimalt 10 år etter 1. januar 2015. Ektefelletillegget økes for å kompensere for at ektefelletillegget fra 2015 skattlegges som lønn. Se paragraf 3.

15. Endringer for deg som kombinerer uføretrygd med andre ytelser

Alle mottakere av uførepensjon er regnet om til uføretrygd. Høyere brutto uføretrygd kan påvirke andre ytelser du har fra folketrygden.

Her finner du en oversikt over hvilke ytelser som blir berørt av de nye reglene.

16. Endringer i minstefradraget

Satsene og beløpsgrensene for minstefradraget blir fra 1. januar 2015 de samme som for lønnsinntekt. I 2015 er satsen for lønnsinntekt 43 prosent. For pensjonsinntekt er satsen 29 prosent. Minstefradraget i 2015 utgjør maksimalt 89 050 kr.

17. Retningslinjer for endring av skattekort

Man kan søke om å få endret eller endre selv skattekortet på Altinn.no hele året. Det er er ingen tidsbegrensning.

18. Endring i særfradrag for store sykdomsutgifter

Dette fradraget kan man få bare hvis man fikk innvilget det i 2010 og 2011

19. Å klage på skatten

Les mer om det hos skatte-etaten.

20. Regler for beregning av skatten

Les mer om det hos Smartepenger.no.

21. Satser for særfradrag

Les mer om det hos skatteetaten.

22. Regler for skattebegrensning

Les mer om det hos Lovdata.

23. Skatteoppgjøret

Her er informasjon

24. Pensjonsreformen

Her finner du mer informasjon.

Fant du ikke svaret på ditt spørsmål?

Kontakt oss